Кредитната история в ЦКР – основен фактор при одобрението на Банковите кредити

Все по-често ни се налага, да теглим Банков кредит, за покриване на извънредни желани, нежелани разходи или да предприемем важната крачка за покупка на имот.

Банките от своя страна, като кредитори имат право да поставят изисквания, за да ни отпуснат желаната сума. Двата най-важни фактора, от които зависи одобрението на Банков кредит, независимо дали е потребителски или ипотечен са:

Доказано получаван доход ;

Кредитната ни история в Централния Кредитен Регистър /ЦКР/ на БНБ;

През последните години Банките отказват, да кредитират клиенти с влошена кредитна история. Много често се оказва, че дори и да имаме достатъчни доходи, пак не можем да получим кредит. Основната причина за това е кредитната ни история в ЦКР.

  • Какво трябва да знаем за Централния кредитен регистър?

Функционирането, подаването и получаването на информация от Централен кредитен регистър е уредено в Наредба №22 на БНБ. Съгласно тази наредба всички Банки и Финансови институции са длъжни да подават информация към БНБ за клиентите си физически и юридически лица кредитополучатели.

Каква информация подават институциите към БНБ?

  • Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни, както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.
  • Когато сключим нов договор за кредит, институциите подават информация към ЦКР в срок до 5 работни дни, считано от датата на сключване.
  • Институциите са длъжни да подават към ЦКР ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец.

Така ако към 30-то число на даден месец имаме забавени плащания към Банка или Финансова институция, тя ни подава като некоректни платци и влизаме в ЦКР с влошена кредитна история.

В зависимост от това, колко често и с колко вноски сме забавили плащанията се формира обобщената ни кредитна история за 5 годишен период.

Как можем да проверим кредитната си история, ако ни откажат кредитиране?

Всяко лице има право да изисква информация относно кредитната си задлъжнялост. Правото се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията – лично или по пощата. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път ,чрез електронен подпис.

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност.

В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението институцията е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.

  • Как да съхраним добрата си кредитна история?
  • Най-добрият начин за това е, ако обслужвате кредитите си редовно или внасяте вноските до края на текущия месец.
  • Ако установите, че имате проблем с вноските поради намалени приходи или непредвидени обстоятелства, задължително се обърнете веднага към кредиторите Ви. Повечето Банки имат изградени механизми за предоговаряне на кредитите.
  • Опитайте се да не прибягвате до бързи кредити, те са временно решение на проблемите, но има опасност да изпаднете в дългова спирала.
  • Ако все пак установите, че не можете да се справите сами, задължително потърсете съвет от финансов специалист, преди нещата да са излезли извън контрол.

Можете да получите първата си БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ТУК!!!