Политика на поверителност

„МС Корект Консулт ” ЕООД е търговско дружество с предмет на дейност като агенция за недвижими имоти и регистриран в БНБ кредитен посредник.

Създадохме компанията, за да постигнем един нов стандарт в обслужването на нашите клиенти в областта на личните финанси. Като агенция за недвижими имоти и регистриран кредитен посредник, ние  ще извървим целия път с Вас, от изборът Ви на имот през методите на финансиране на сделката, до постигане на желания от Вас резултат. Ако искате да продадете имотът си или да го отдадете  под наем, ние ще  намерим купувач или наемател, които е най подходящ за Вас и ще му помогнем да намери най-точният начин за финансиране на сделката. Независимо дали сте продавач или купувач на имот или само Ви е необходим кредит, за да сме Ви максимално полезни ще се наложи да обработваме личните Ви данни. Ние уважаваме правото Ви на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате www.correct-consult.eu или използвате нашите услуги чрез този сайт. Тя е приложима спрямо всички посетители на сайта ни и има за цел да Ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

Тази Политика за защита на лични данни има за цел да Ви информира как управляваме Вашите лични данни, какви са правата ви за поверителност и как законът Ви защитава. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, Вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на „бисквитки”.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

„МС Корект Консулт ” ЕООД  В КАЧЕСВОТО Й НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И РЕГИСТРИРАН КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК.

Търговско дружество „МС Корект Консулт ” ЕООД е  вписано в регистъра към Агенцията по вписвания с ЕИК 206017873, седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, Район „Връбница“, п.к. 1360 ул.“Адам Мицкевич“ №35.

„МС Корект Консулт ” ЕООД е вписано в регистъра на кредитните посредници по чл. 51, ал. 1, от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители /ЗКНИП/ със Заповед за вписване БНБ 28075/05.03.2020 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ с регистрационен № BCI000053. Вписването на дружеството в регистъра на кредитните посредници може да бъде проверено на сайта на БНБ – www.bnb.bg.

Дружеството е член на Асоцияцията на кредитните посредници в България. Електронна поща http://www.acib.bg/members/

В качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 /Общ регламент за защита на данните/ на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на лични данни.  

1.Координати за връзка:

 • Офис за срещи: гр. София, ул.“Козлодуй“ №18.
 • Електронна поща: office@correct-consult.eu;
 • Телефон: 0887 43 86 46;

2.Данни, които събираме и как ги използваме:

МС Корект КонсултЕООД в качеството си на агенция за недвижими имоти,

обработваме следните лични данни на лицата за постигане на желаните от клиента цели:

Данни за клиента: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот.

Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

МС Корект КонсултЕООД в качеството си на кредитен посредник обработва личните данни на своите клиенти с цел предоставяне на  професионални консултациисъдействие и посредничество на лицата, които желаят да получат  кредити от банка, както и за действия, предхождащи и обслужващи сключването на договор за банково финансиране. За целта дружеството извършва оценка на кредитоспособността на лицето.

Обработваме следните лични данни на лицата:

Три имена, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), номер на лична карта; Данни за контакт, например: телефонен номер, електронна поща, адрес (постоянен, настоящ);Демографски характеристики: пол, възраст; семейно положение, брой деца; Данни за икономическо състояние, в това число: месторабота, длъжност, професия, доходи, декларирано наличие или липса на кредитни задължения, имуществото; Избран за закупуване имот, местонахождение, конструкция, договорена цена, самоучастие, размер на желания кредит, статус на сделката – дали е подписан или не договор;

Адрес на електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон и адрес са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.

Не събираме лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Лична информация се събира в момента, в който потребителите се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез дискусионни форуми или онлайн проучвания.

Когато сме получили запитване от Вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да Ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето съгласие да получавате тази информация:

 • По имейл;
 • По телефон;

 Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

3.На какво основание използваме Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от

МС Корект КонсултЕООД на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и кредитното посредничество, доколкото по смисъла на действащото законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на „МС Корект КонсултЕООД и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел.

Приемаме, че всеки от Вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.

МС Корект КонсултЕООД не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от Вас при посещението Ви на нашия сайт.

По отношение на лицата, с които предстои да сключим договор за посредничество при сделки с недвижими имоти или кредитно посредничество обработваме следните данни: Трите имена, данните от документа за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги.

Ние използваме ваши лични данни за маркетингови цели, само при наличие на изрично съгласие за това от ваша страна. Липсата на съгласие или неговото оттегляне  не се отразява по никакъв начин на възможността да ползвате нашите посреднически услуги.

Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща office@correct-consult.eu. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

4. Как обработваме вашите лични данни?

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. „МС Корект КонсултЕООД  въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Дружеството дава достъп до вашите лични данни на следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз:

 • Личните данни на клиентите на дружеството могат да бъдат предоставяни  на Банки– потенциални кредитори за целите на договора, както и на компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон, включително БНБ и КЗП.
 • Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на „МС Корект Консулт ” ЕООД услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати;
 • Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни;
 • Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство.

6. Права на субектите на лични данни

Всяко лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:

 • право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;
 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
 • право на преносимост на данните – право да се получат личните данни, които засягат субекта на личните данни и които е предоставил;
 • В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление до

„МС Корект Консулт“ ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 • Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.
 • Субектите на данни могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защита на лични данни с официален адрес: гр. София, п. к. № 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-518.

Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните ви, копия от определена информация от профила ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане, вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство.

7. Срок,  за който ще се съхраняват получените лични данни:

Дружеството съхранява личните данни на клиентите за срок от 5 години.

8. Подаване и разглеждане на жалби от потребители и други заинтересовани лица.

Отправянето на жалби следва да се извършва на адреса за кореспонденция на дружеството: гр. София, ул.“Козлодуй“ №18 или на Електронна поща office@correct-consult.eu.

Официално решение по подадената жалба се изпраща до жалбоподателя с препоръчано писмо с обратна разписка до адреса, посочен в подадената жалба.

Срокът за изпращане на решението по жалбата до потребителя е 30 /тридесет/ дни, считано от датата на получаването ѝ.

9. Сигурност на личните данни

МС Корект КонсултЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително съхранение на данните в криптирана формапоемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, включително след напускане, и др.

10. Изменения в политиката за поверителност. 

МС Корект КонсултЕООД си запазва правото да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.