Жалби от клиенти

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ ОТ КЛИЕНТИ И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Настоящата процедура има за цел да уреди начина на доброволно разрешаване на възникнали спорове между МС Корект Консулт в качеството му на Кредитния посредник, негови служители и сътрудници и Клиент по повод реализиране на техните права и задължения по споразумение за посреднически услуги при кредитно финансиране.

ЖАЛБИ

 1. Клиентите имат право да подават писмени жалби до МС Корект Консулт, свързани с реализация на взаимоотношенията между Кредитния посредник, негови служители и сътрудници и Клиента, при които последният не е останал доволен от получените услуги и/или не е получил услугите с уговореното качество и/или по уговорения начин.
 2. Жалбата се подава в писмена форма на адрес по седалище и адрес на управление на МС Корект Консулт, по пощата, по куриер. На място в офиса на МС Корект Консулт, находящ се в гр. София, ул. Козлодуй № 18, или по електронен път на следния електронен адрес: office@correct-consult.eu.
 3. МС Корект Консулт разглежда само жалби изготвени на български и с минимум следното съдържание:
 • трите имена на потребителя или упълномощеното лице;
 • ясно и точно изложение на обстоятелствата на които се основава жалбата;
 • като доказателство последният може да предостави копие на разменената с представител на Кредитния посредник писмена комуникация, във връзка с която се спори;
 • в какво се състои искането на потребителя;
 • адреси за кореспонденция – пощенски и електронен, телефонен номер;
 • дата и подпис на клиента;
 • по анонимни жалби производство не се образува;
 • към жалбата се прилага и пълномощно, ако същата се подава чрез пълномощник;

РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

 1. МС Корект Консулт приема подадената жалба, като за достоверна дата се приема датата на която е получена на един от посочените адреси. При подаване по електронен път за дата на получаване се смята следващият работен ден след деня, на който електронното писмо е пристигнало в електронната поща на Кредитния посредник.
 2. МС Корект Консулт разглежда жалбата в срок от 30 дни, считано от датата на получаването й съгласно т. 1 по – горе, като при необходимост от допълнителни разяснения се свърза по един от посочените начини за контакт – по телефон, по пощата или по електронна поща с Клиента, подал жалбата.
 3. В хода на разглеждането Комисията за разглеждане на жалби има право да се свърже с потребителя и да го покани на среща с цел доизясняване на обстоятелствата и претенциите.
 4. За резултатите от проведената среща по т. 3, се съставя протокол, който съдържа:
 • дата, място на срещата, наименованието на Кредитния посредник, името на Клиента и датата, на която е получена жалбата при Кредитния посредник
 • кратко описание на начина, по който е разрешен или не е разрешен спора, предмет на жалбата;
 • имена и подписи на двете страни, дата.

5.В рамките на 30 дневен срок от получаване на жалбата Кредитният посредник е длъжен да се произнесе с решение по нея, за което да уведоми Клиента писмено, като му го изпрати по един от предоставените от него канали за комуникация – на пощенски адрес по пощата, чрез куриер или на посочен електронен адрес. Решението може да обхваща данните от протокола по т. 4.

 1. Повторно подадена жалба, по която Кредитния посредник веднъж вече се е бил произнесъл с решение, не се разглежда, като за това обстоятелство Кредитният посредник информира писмено Клиента.
 2. Ако жалбата е незаконосъобразна или исканията са неоснователни и не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, на Клиента се посочват съображенията за това.

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Ако спорът не може да бъде разрешен по начин, приемлив и за двете страни, или ако Кредитният посредник не се произнесе в предвидения срок, Клиентът има право да подаде жалба до Комисията за защита на потребителите, да се обърне към органа за алтернативно решаване на спорове – секторна помирителна комисия (създадена по гл.9, раздел 3 от Закона за защита на потребителите), разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, ако считат, че техните права и законни интереси са нарушени от услугите на Кредитния посредник или да сезира АКПБ във връзка с приетия от членовете на Асоцияцията Етичен кодекс.

 1. Клиентът има право да избере помирително производство по и без да е подавал преди това жалба до Кредитния посредник, като последният следва да бъде уведомен от Клиента за това му намерение.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

 1. При установяване, че Кредитният посредник не е изпълнил услугите, за които се е уговорил с Клиента, или не ги е изпълнил по уговорения начин и/или с уговореното качество, от което са произтекли вреди за Клиента, Кредитният посредник може да предложи на Клиента обезщетение.
 2. Размерът на обезщетението, което може да дължи Кредитния посредник на Клиента в резултат на развило се производство по настоящата процедура не може да надхвърля размера на таксата/възнаграждението, което кредиторът на Клиента е заплатил на Кредитния посредник за осъщественото от него кредитно посредничество.
 3. Клиентът с получаването на настоящата процедура се счита уведомен, че има право да се откаже от нея на всеки етап от производството, както и да приеме, изпълни или отхвърли решението, което взема Кредитния посредник, както и да прибегне до други способи за защита на своите права и законни интереси, включително по съдебен ред.

Настоящата процедура се подчинява на разпоредбите на българското право и представлява неразделна част от Споразумение за посреднически услуги при

кредитно финансиране.

Изготвена от: „МС Корект Консулт” ЕООД, ЕИК 206017873

Изготвена на: 01.06.2020г.

Допълнена на: 01.10.2021г.